» Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

a) Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm;

b) Công chức làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là biên chế công chức của Chi cục Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành tỉnh;

c) Số lượng người làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh gồm 06 biên chế tại Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.