» Hệ thống văn bản

Hệ thống văn bản

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nội dung trích dẫnTải về
xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
  1 tập tin      11 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO
  1 tập tin      64 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2022
  1 tập tin      12 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021
  1 tập tin      44 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2020
  1 tập tin      66 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2019
  1 tập tin      64 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2018
  1 tập tin      77 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2017
  1 tập tin      81 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2016
  1 tập tin      64 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2015
  1 tập tin      71 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2014
  1 tập tin      69 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2013
  1 tập tin      49 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU NĂM 2022
  1 tập tin      14 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Văn bản Hoạt động nông thôn mới
  1 tập tin      112 tải
  Công văn, danh muc văn bản, PHÂN LOẠI
Tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” ; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      44 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
  1 tập tin      67 tải
  Tài liệu
Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012
  1 tập tin      68 tải
  Tài liệu
Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014
  1 tập tin      88 tải
  Tài liệu
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
  1 tập tin      135 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định thành lập ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      32 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020
  1 tập tin      116 tải
  Kế hoạch, Quyết định
Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      91 tải
  Quyết định
Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
  1 tập tin      71 tải
  Quyết định
Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      61 tải
  Quyết định
Quyết định số: 220/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      51 tải
  Quyết định
Quyết định số: 219/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      43 tải
  Quyết định
Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      380 tải
  PHÂN LOẠI, Quyết định
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôm mới kiểu mẫu
  1 tập tin      146 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 Ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới; Gia đình văn hóa,nông thôn mới
  1 tập tin      545 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
  1 tập tin      18 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định công nhận các xã Tân Hòa, Thạnh Phú, Ninh Thới, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
  1 tập tin      58 tải
  Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của BCĐ tỉnh
  1 tập tin      74 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020
  1 tập tin      74 tải
  Quyết định
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bô tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      48 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  1 tập tin      61 tải
  Quyết định
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      50 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      28 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
  1 tập tin      14 tải
  Bộ, ngành Trung ương, CƠ QUAN BAN HÀNH, Thông tư
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
  1 tập tin      28 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2025
  1 tập tin      11 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      40 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      16 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
NGHỊ QUYẾT về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025
  1 tập tin      228 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Nghị quyết, PHÂN LOẠI, Tỉnh Ủy
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012
  1 tập tin      245 tải
  Tài liệu
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
  1 tập tin      49 tải
  Tài liệu
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017
  1 tập tin      82 tải
  Tài liệu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2023
  1 tập tin      25 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2022
  1 tập tin      19 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI
Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      26 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023
  1 tập tin      15 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016-2020
  1 tập tin      82 tải
  Kế hoạch, PHÂN LOẠI
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      163 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh năm 2023
  1 tập tin      13 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch số: 54/KH-UBND sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018
  1 tập tin      62 tải
  Kế hoạch, PHÂN LOẠI
Kế hoạch số 38/KH-UBND-ngày 09/5/2019-Thực hiện Đề án Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 2019
  1 tập tin      65 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch số 37/KH-UBND-ngày 07/5/2019-Thực hiện Đề án phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Trà Vinh năm 2019
  1 tập tin      72 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
  1 tập tin      29 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI
Huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
  1 tập tin      65 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Hướng dẫn và chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      81 tải
  Bộ, ngành Trung ương, CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới các Sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      99 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 20 về Hành chính công thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      143 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Công văn, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực ngàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách
  1 tập tin      26 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, Sở ban ngành tỉnh
HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD -SNNPTNT NGÀY 17/10/2019-Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      123 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn liên ngành số 01
  1 tập tin      79 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn liên ngành quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      31 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh
Giấy mời và tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết các chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH 09 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 03 tháng cuối năm 2021
  1 tập tin      39 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH
DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NTM
  1 tập tin      96 tải
  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
  1 tập tin      92 tải
  Công văn, PHÂN LOẠI
CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
  1 tập tin      15 tải
  Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      132 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      513 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      56 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP (TẠM THỜI)
  1 tập tin      84 tải
  Tài liệu
Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      276 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
BỔ SUNG HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD -SNNPTNT NGÀY 17/10/2019
  1 tập tin      62 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI, Sở ban ngành tỉnh
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nội dung”Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”
  1 tập tin      66 tải
  Báo cáo
Báo cáo số: 03/BC-BCĐ Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  1 tập tin      72 tải
  Báo cáo, PHÂN LOẠI
Báo cáo số: 01/BC-BCĐ Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
  1 tập tin      80 tải
  Báo cáo, PHÂN LOẠI
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020
  1 tập tin      120 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, Báo cáo, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      48 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      23 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      92 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định