» Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 5 năm và hàng năm;

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

c) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu phân công trách nhiệm các sở, ban, ngành tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở;

đ) Rà soát kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện trên địa bàn tỉnh để phù hợp với kế hoạch xây dựng nông thôn mới chung của tỉnh;

e) Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh định kỳ, đột xuất theo quy định;

g) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo;

h) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

i) Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.