» File

Lưu trữ tin bài

» Văn bản

Hệ thống văn bản

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nội dung trích dẫnTải về
Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      15 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      47 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
  1 tập tin      14 tải
  Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
  1 tập tin      27 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      39 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      91 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      49 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      55 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      27 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
  1 tập tin      64 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định