» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM)

Trà Vinh phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM)

Tăng tốc từ đầu năm 2021, Trà Vinh đã đạt được những kết quả nổi bậc để phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025. Đến nay đạt được kết quả như sau:

Về các tiêu chí Tỉnh NTM: Đến nay, cơ bản đạt 5/8 nội dung, gồm: Nội dung số 02, 04, 05, 06, 07: Nội dung 02: Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây NTM mới giai đoạn 2021-2025: Toàn tỉnh có 01 thị xã và 01 thành phố (thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Kết quả rà soát theo quy định giai đoạn 2021-2025: Thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh cơ bản đạt theo quy định giai đoạn 2021-2025, đạt 100%. Nội dung 04: Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025: Toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 44,7%; trong đó có 11 xã đạt theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025(xã Phương Thạnh, Mỹ Cẩm, huyện Càng Long; xã Hòa Tân, Châu Điền, huyện Cầu Kè; xã Long Khánh, huyện Duyên Hải; xã Long Hữu, Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải; xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần; xã Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A, huyện Châu Thành). Đối với 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện nâng chất các tiêu chí để đảm bảo đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, kết quả nâng chất đến nay có 22/27 xã đạt 19/19 tiêu chí, còn lại 05/27 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, hiện 05 xã này đang nâng chất đảm bảo cuối năm đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Nội dung 05: Có Đề án xây dựng NTM toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua: Tỉnh đã xây dựng “Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025” và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Nội dung 06: Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường: Hiện nay, số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn toàn tỉnh được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt 72,11%. Nội dung 07: Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người: Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 8,37m2/người.

Ảnh: Trường học đạt chuẩn quốc gia

Về chỉ tiêu Huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

– Huyện NTM: Kế hoạch năm 2023, huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện NTM, huyện đã thực hiện đạt 9/9 tiêu chí, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định. Nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có 08/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

– Huyện NTM nâng cao: Kế hoạch năm 2023, huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện Tiểu Cần (kế hoạch đạt chuẩn năm 2024, phấn đấu đạt năm 2023), đến nay đều đạt 9/9 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định.

Về Xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

– Xã NTM: Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM. Hiện các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 đều thực hiện nâng chất để đạt theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, qua rà soát đến nay còn 16 xã đạt từ 15-18 tiêu chí) và các xã này đang tiếp tục nâng chất đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

– Xã NTM nâng cao: Toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Trong đó các xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020 và đang tiếp tục nâng chất theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025).

– Xã NTM kiểu mẫu: Đến nay, toàn tỉnh có 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; xã An Trường, huyện Càng Long và xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè. xã Thạnh Phú; Xã Mỹ Long Bắc; Xã Hưng Mỹ; Xã Phú Cần; xã Đức Mỹ; xã Long Hữu;

Về Gia đình VH-NTM; Ấp nông thôn mới

Gia đình VH-NTM: Đến nay, toàn tỉnh có 219.242/232.198 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, NTM, đạt 94,4%.

– Ấp NTM: Đến nay, toàn tỉnh có 635/640 ấp đạt chuẩn Ấp văn hóa; Ấp NTM, đạt 99,2%. Trong đó, có 66 ấp NTM kiểu mẫu đạt 10,38%.

Tram y tế xã An Quảng Hữu 19

Ảnh: Y tế huyện, xã

Để đạt được kết quả nêu trên, tỉnh đã đưa các chủ trương bức phá, để sớm hoàn thành mục tiêu, cụ thể:

Từ đầu nhiệm kỳ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2021 về xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025 và trên trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về thông qua Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) đã có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, cũng đồng thời là các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí (Xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; huyện NTM; huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025); và trong các chủ trương trên, có xác đạnh mục tiêu rất rõ ràng, cụ thể cho từng năm. Bên cạnh, ngoài các chủ trương về văn bản pháp lý cụ thể, mục tiêu rõ ràng (Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án và quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể), thì tỉnh tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện (nguồn ngân sách Trung ương (vốn giai đoạn là 356,55 tỷ đồng), Ngân sách tỉnh (Vốn giai đoạn 900,5 tỷ đồng), nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu còn lại) và đồng thời chỉ đạo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đúng mục tiêu hàng năm đã đưa ra.

 

đường hoa xã Long Hiệp

Ảnh: Tuyến đường hoa

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung, tiêu chí còn lại trong năm 2024, tỉnh đưa ra một số nhóm giải pháp thực hiện chủ yếu như sau:

I. Giải pháp chung

1. Giải pháp về tuyên truyền, vận động

Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động (thông qua loa phát thanh, các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng trang website sinh hoạt câu lạc bộ, thông qua các tổ chức công giáo, phật giáo,…), phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Trà Vinh chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM.

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nếu cần thiết; tiếp tục hoàn thiện các bộ tiêu chí NTM. Ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

3. Giải pháp đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn

Tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch ở nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

4. Giải pháp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, như: chính sách giảm nghèo, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách giáo dục, đào tạo,..Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, trạm y tế ở nông thôn.

5. Giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực

Đa dạng hóa các hình thức huy động kết hợp giữa huy động trực tiếp đầu tư, đóng góp cho xây dựng NTM từ các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện hiệu quả huy động lồng ghép nguồn vốn từ 03 Chương trình MTQG triển khai tại địa phương. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án của Trung ương, và các nguồn vốn huy động khác.

6. Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, OCOP

– Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX và tiếp tục hỗ trợ các hoạt động quản lý, sản xuất của HTX nhất là đối với các HTX nông nghiệp và tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX phát triển vững mạnh.

– Tập trung nâng chất các sản phẩm OCOP hiện tại và hỗ trợ phát triển sản phẩm ngày càng hiệu quả, một số giải pháp cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

II. Giải pháp theo từng nhóm, huyện

1. Đối với 85 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và huyện NTM giai đoạn 2010 – 2020: Chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng và thẩm quyền thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn BCĐ các chương trình MTQG cấp xã quan tâm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, sớm đạt theo Bộ tiêu chí mới.

2. Đối với 03 huyện Cầu kè, Tiểu Cần và huyện Trà Cú:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đang thực hiện để hoàn thiện các tiêu chí trong thời gian sớm nhất. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình Trung ương thẩm định, công nhận trong năm 2023.

3. Đối với các tiêu chí tỉnh Nông thôn mới

Đã đạt 5/8 nội dung, còn 3 nội dung chưa đạt (nội dung 1,3,8), cụ thể: Nội dung 1, 3 cơ bản sẽ đạt vào cuối năm (Huyện NTM và NTM nâng cao); Riêng nội dung 8 về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh (đạt từ 90% trở lên): Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung thực hiện nội dung này ngay từ thời điểm này.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng

Thành viên VPĐP NTM tỉnh