» File

Lưu trữ tin bài

» Văn bản

Hệ thống văn bản

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nội dung trích dẫnTải về
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU NĂM 2022
  1 tập tin      13 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2022
  1 tập tin      11 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
  1 tập tin      10 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023
  1 tập tin      14 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2025
  1 tập tin      10 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      21 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh năm 2023
  1 tập tin      12 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      271 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” ; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      42 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
  1 tập tin      17 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      24 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Quyết định thành lập ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      30 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      162 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      511 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      131 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bô tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      47 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021
  1 tập tin      43 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định công nhận các xã Tân Hòa, Thạnh Phú, Ninh Thới, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
  1 tập tin      57 tải
  Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2020
  1 tập tin      65 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2019
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2018
  1 tập tin      76 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2017
  1 tập tin      80 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2016
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2015
  1 tập tin      70 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2014
  1 tập tin      68 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2013
  1 tập tin      48 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
  1 tập tin      134 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 Ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới; Gia đình văn hóa,nông thôn mới
  1 tập tin      544 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 20 về Hành chính công thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      142 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Công văn, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôm mới kiểu mẫu
  1 tập tin      145 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Kế hoạch số 37/KH-UBND-ngày 07/5/2019-Thực hiện Đề án phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Trà Vinh năm 2019
  1 tập tin      71 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh
Kế hoạch số 38/KH-UBND-ngày 09/5/2019-Thực hiện Đề án Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 2019
  1 tập tin      64 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, PHÂN LOẠI, UBND tỉnh