» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Danh sách các xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Danh sách các xã đạt chuẩn NTM nâng cao