» File

Lưu trữ tin bài

» Văn bản

Hệ thống văn bản

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nội dung trích dẫnTải về
Hướng dẫn liên ngành quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      30 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới các Sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      98 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn và chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      80 tải
  Bộ, ngành Trung ương, CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI
BỔ SUNG HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD -SNNPTNT NGÀY 17/10/2019
  1 tập tin      61 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI, Sở ban ngành tỉnh
HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD -SNNPTNT NGÀY 17/10/2019-Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      122 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, PHÂN LOẠI, Sở ban ngành tỉnh
Hướng dẫn liên ngành số 01
  1 tập tin      78 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Hướng dẫn, Sở ban ngành tỉnh