» File

Lưu trữ tin bài

» Văn bản

Hệ thống văn bản

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nội dung trích dẫnTải về
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU NĂM 2022
  1 tập tin      13 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2022
  1 tập tin      11 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022
  1 tập tin      10 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2025
  1 tập tin      10 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      21 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      271 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” ; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      42 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
  1 tập tin      17 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      15 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quyết định thành lập ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      30 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      47 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
  1 tập tin      14 tải
  Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
  1 tập tin      27 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      162 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Kế hoạch, Quyết định, UBND tỉnh
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      511 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực ngàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách
  1 tập tin      25 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, Sở ban ngành tỉnh
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      131 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bô tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      47 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      39 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      91 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1 tập tin      49 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      55 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
  1 tập tin      27 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021
  1 tập tin      43 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định công nhận các xã Tân Hòa, Thạnh Phú, Ninh Thới, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020
  1 tập tin      57 tải
  Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2020
  1 tập tin      65 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
  1 tập tin      64 tải
  Chính phủ, CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định
Xã đạt chuẩn NTM năm 2019
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2018
  1 tập tin      76 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2017
  1 tập tin      80 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2016
  1 tập tin      63 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2015
  1 tập tin      70 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2014
  1 tập tin      68 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Xã đạt chuẩn NTM năm 2013
  1 tập tin      48 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của BCĐ tỉnh
  1 tập tin      72 tải
  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và PTTDĐKXDĐSVH tỉnh, CƠ QUAN BAN HÀNH, Quyết định
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
  1 tập tin      134 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 Ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới; Gia đình văn hóa,nông thôn mới
  1 tập tin      544 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôm mới kiểu mẫu
  1 tập tin      145 tải
  CƠ QUAN BAN HÀNH, PHÂN LOẠI, Quyết định, UBND tỉnh
Quyết định số: 151/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      379 tải
  PHÂN LOẠI, Quyết định
Quyết định số: 222/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      60 tải
  Quyết định
Quyết định số: 220/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      50 tải
  Quyết định
Quyết định số: 219/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (thực hiện giai đoạn 2016-2020)
  1 tập tin      42 tải
  Quyết định
Quyết định 2394/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nội dung tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” ban hành tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  1 tập tin      60 tải
  Quyết định
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020
  1 tập tin      73 tải
  Quyết định
Quyết định số: 744/QĐ-UBND về Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh TV giai đoạn 2016 – 2020
  1 tập tin      114 tải
  Kế hoạch, Quyết định
Quyết định số: 687/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, nông thôn mới; Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
  1 tập tin      90 tải
  Quyết định
Quyết định số: 686/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
  1 tập tin      70 tải
  Quyết định