» Bộ tiêu chí » Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2018 – 2020

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2018 – 2020

Quyết định số: 1629/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh TV giai đoạn 2018 – 2020

Xem file: 1629-QD-UBND