» Bộ tiêu chí » HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD-SNNPTNT NGÀY 17/10/2019-Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH số 01/HDLN-SVHTTD-SNNPTNT NGÀY 17/10/2019-Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Hướng dẫn liên ngành số 01 – HDLN – SVHTTDL – SNNPTNT- Gia đình văn hóa – Ấp văn hóa-2. 

bổ sung hướng dẫn liên ngành