» Lê Thành Trung

Lê Thành Trung

Trà Vinh: Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn …

Xem thêm »