XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO NĂM 2022

28-QĐ-617-công nhận xã Hiếu Trung đạt chuẩn NTM NC năm 2022

29-QĐ-618-công nhận xã Long Khánh đạt chuẩn xã NTM NC năm 2022

30-QĐ-818-công nhận xã Hưng Mỹ đạt chuẩn NTM NC 2022

31-QĐ-819-công nhận xã Hòa Minh đạt chuẩn NTM NC 2022

32-QĐ-820-công nhận xã Lương Hòa A đạt chuẩn NTM NC 2022

33-QĐ-821-công nhận xã Trường Long Hòa đạt chuẩn NTM NC 2022

34-QĐ-822-công nhận xã Long Hữu đạt chuẩn NTM NC 2022

35-QĐ-823-công nhận xã Hòa Tân đạt chuẩn NTM NV 2022

36-QĐ-824-công nhận xã Phương Thạnh đạt chuẩn NTM NC 2022

37-QĐ-825-công nhận xã Mỹ Cẩm đạt chuẩn NTM NC 2022

38-QĐ-826-công nhận xã Châu Điền đạt chuẩn NTM NC 2022