» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Triển khai tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023

Triển khai tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Từ ngày 11/7/2023 đến 16/8/2023, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) năm 2023, Kế hoạch sẽ triển khai tại mỗi huyện 01 lớp (09 huyện, thị xã, thành phố) và 11 lớp tại UBND các xã; đối tượng là Lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ thể tham gia Chương trình.

Ảnh: quang cảnh lớp tập huấn

Các nội dung chính của lớp tập huấn: Tổng quan về kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Quy trình triển khai Chương trình; Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Trình tự, thủ tục, hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm; Thông tin một số chính sách liên quan đến Chương trình (NQ 03 và Thông tư số 53).

Mục tiêu của các lớp tập huấn là nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và chủ thể trong triển khai, tham gia thực hiện Chương trình OCOP ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh, sẽ có nhiều Công ty, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP để được đánh giá công nhận sản phẩm OCOP.

Tin, ảnh: Thanh Tiếng 

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh