XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2014

3-Quyết định số 2236-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Tập Ngãi đạt chuẩn NTM năm 2014

4-Quyết định số 2237-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Mỹ Long Nam đạt chuẩn NTM năm 2014

5-Quyết định số 2238-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã An Phú Tân đạt chuẩn NTM năm 2014

6-Quyết định số 2239-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Hưng Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2014

7-Quyết định số 2240-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Tân Sơn đạt chuẩn NTM năm 2014

8-Quyết định số 2230-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Nhị Long Phú đạt chuẩn NTM năm 2014

9-Quyết định số 2231-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Long Hữu đạt chuẩn NTM năm 2014

10-Quyết định số 2232-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Dân Thành đạt chuẩn NTM năm 2014

11-Quyết định số 2233-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Hiệp Mỹ Đông đạt chuẩn NTM năm 2014

12-Quyết định số 2234-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Tân Hùng đạt chuẩn NTM năm 2014

13-Quyết định số 2235-QD-UBND ngày 27-12-2014 công nhận xã Hiếu Trung đạt chuẩn NTM năm 2014