» Chưa được phân loại » Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực ngàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách

Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực ngàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách

Ngày 26/7/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Quyết định số 274/QĐ-SNN Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách.

(274/ QĐ-SNN HD BO TIEU CHI NTM – lĩnh vực ngàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

C:\Users\Administrator\Desktop\292903148_1198173050973793_1485730418742536148_n.jpg

Ảnh: Mô hình nuôi hàu xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải.

Hướng dẫn là cơ sở để đánh giá và xác nhận các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách. Cũng tại Quyết định giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và thành viên Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh