» Chưa được phân loại » Bộ Giao thông Vận tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Giao thông”

Bộ Giao thông Vận tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Giao thông”

Ngày 18/07/2022 Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định số 932/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025” (gọi tắt là Hướng dẫn).

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2020\Bài viết NTM 2020\hòa minh thay đổi\GTNT.jpg

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Hòa Minh huyện Châu Thành

Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về Giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn cả nước. Hướng dẫn có 2 chương và 4 phụ lục gồm:

– Chương I: Hướng dẫn một số chỉ tiêu trong tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, với 5 nội dung chính:

+ Hướng dẫn một số chỉ tiêu trong tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

+ Hướng dẫn một số chỉ tiêu trong tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

+ Hướng dẫn một số chỉ tiêu trong tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

+ Hướng dẫn một số chỉ tiêu trong tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

+ Hướng dẫn về công tác bảo trì đường giao thông nông thôn.

– Chương II: Hướng dẫn lựa chọn quy mô đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, với 5 nội dung chính:

+ Quy định chung

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường theo các cấp A, B, C, D.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của nền đường

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của mặt đường

+ Các công trình trên đường

– Phụ lục A: Sơ đồ kết nối hệ thống đường giao thông nông thôn

– Phụ lục B: Quy định lưu lượng xe thiết kế và tải trọng xe.

– Phụ lục C: Các biển báo nguy hiểm, báo cấm trên đường giao thông nông thôn.

– Phụ lục D: Quy định các dạng hư hỏng thường gặp trên đường giao thông nông thôn.

(Đính kèm Quyết định ban hành Hướng dẫn)

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh