» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Cầu Ngang quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2022

Cầu Ngang quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2022

Năm 2022, Cầu Ngang được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, trên cơ sở đó, huyện chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên một số chỉ tiêu trong tiêu chí đòi hỏi cao hơn so với bộ tiêu chí trước, nên các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện chưa đạt theo yêu cầu.

Xác định được những khó khăn này, các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra, góp phần cùng huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới, đối với xã nông thôn mới nâng cao, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của các tiêu chí đòi hỏi các xã chủ động nâng cao hơn so với trước.

Huyện có 03/13 xã NTM nâng cao (Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016 – 2020). Qua rà soát theo theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, các xã tự đánh giá Mỹ Long Bắc đạt 15/19 tiêu chí, Hiệp Mỹ Đông đạt 15/19 tiêu chí, Mỹ Long Nam đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, Giáo dục, Y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,…Đối với 10 xã NTM còn lại, có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí, 8 xã có từ 1-2 tiêu chí chưa đạt tập trung ở các tiêu chí: nghèo đa chiều, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,…

F:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2022\Bài viết\Bài viêt đợt 2\Cầu Ngang quyêt tâm đạt NTM năm 2022\2.jpg

Ảnh: Mô hình trồng ớt chỉ thiên tại xã Hiệp Mỹ Tây

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện tập trung, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ để xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là lấy điển hình từ thực tế phong trào, các mô hình có hiệu quả để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các xã phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh của địa phương, tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, Trung ương xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt trong xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay đạt 04/09 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, y tế – văn hóa – giáo dục, kinh tế, môi trường.

Đối với tiêu chí giao thông, tại nội dung 2.4 (Bến xe khách tại trung tâm huyện đạt loại IV trở lên): Hiện huyện đã mở thầu để xét lựa chọn đơn vị thi công; Tiêu chí về y tế – văn hóa – giáo dục tại nội dung 5.2 (Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa – thể thao kết nối với các xã): Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện (đã thi công được 40%); Khu sinh hoạt văn hóa thể thao (đã thi công được 10%); Quảng trường huyện (đã thi công được 30%); Tiêu chí về kinh tế tại nội dung 6.1 (Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn): huyện đang tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư triển khai tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp; còn tại nội dung 6.4 (Có trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả) hiện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang xây dựng Đề án vị trí việc làm cho Trung tâm nay; Tiêu chí về môi trường, tại nội dung 7.1 (Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh): Huyện đang thực hiện công tác di dời toàn bộ lượng rác thải cũ tồn đọng và thực hiện quy trình đóng bãi bảo vệ môi trường, hoàn trả mặt bằng đối với bãi rác xã Kim Hòa, hiện hạng mục này đang trong giai đoạn trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Cầu Ngang chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành và địa phương cần chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung vào một số nhóm giải pháp sau đây:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện.

– Đẩy mạnh cơ cấu ngành lại ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ. Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

– Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng – xã hội vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hệ thống bưu chính viễn thông.

– Tập trung triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi, quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước. Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

– Có chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lĩnh vực phi nông nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn.

– Đặc biệt quan tâm đào tạo tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là ở cấp xã, ấp để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương Cầu Ngang.

Với những giải pháp trên, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Cầu Ngang quyết tâm chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2022, xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐPNTM tỉnh