» File » NGHỊ QUYẾT về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025