» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới

Giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới

       Trong những năm qua được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; với quyết tâm chính trị cao và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

        Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 03/09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Thị xã Duyên hải, huyện Tiểu Cần và Cầu Kè), cấp xã có 57/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 67%; có 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 72,39% ấp đạt nông thôn mới và 88,27% hộ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,86 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí; đã vượt chỉ tiêu 17% về cấp xã và 02 đơn vị cấp huyện so với chỉ tiêu Trung ương giao cho tỉnh Trà Vinh, về thời gian sớm hơn 01 năm.

       Với kết quả trên đã mang lại cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng ở nông thôn được đầu tư đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên (thu nhập cho nông dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43,65 triệu đồng/người, tăng 24 triệu đồng so với năm 2010 và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 còn 5,95% giảm 14,18% so với năm 2010).

        Mặc dù đến nay tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả rất tích cực trong xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, cho giai đoạn tiếp theo thì Tỉnh nhận định sẽ còn một số khó khăn, thách thức chủ yếu như sau:

       – Hiện nay hạ tầng khu vực nông thôn vẫn còn thấp; kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2019 mới chỉ đạt 43,65 triệu đồng/người/năm. Trong những năm gần đây tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi gây nhiều thiệt hại, giá cả nông sản tiếp tục giảm thấp kéo dài nhiều năm gây nhiều khó khăn cho đời sống của nhân dân; đồng thời trong năm 2020 còn phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thu nhập của người dân đa số không tăng và có xu thế giảm xuống; do đó, việc huy động nguồn lực trong dân để thực hiện xây dựng nông thôn mới rất khó khăn.

          – Toàn tỉnh đến nay đã có 57/85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tuy nhiên, đa số các xã mới chỉ đạt ở mức tiệm cận so với quy định của Bộ tiêu chí; tính bền vững chưa cao, dễ biến động.

          – Hiện nay Trung ương đang dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới cho giai đoạn tiếp theo (2021-2025), nhận định mức để đạt được tiêu chí sẽ cao hơn so với giai đoạn 2010 -2020.

Với những nhận định khó khăn, thách thức như trên, nhưng với sự quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh và người dân, Tỉnh đã mạnh dạn đề xuất mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

          + Về huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 04 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế có 09 huyện, thị xã, thành phố) và 01 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

           + Về xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến năm 2025 lũy kế có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

           + Về đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

           + Về đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Có 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

            Để thực hiện đạt được các mục tiêu này, thì cần có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện, cụ thể một số giải pháp chính như sau:

20200207_164230

Ảnh: Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tại huyện Càng Long

         – Kiện toàn hệ thống Ban chỉ đạo các cấp, trong đó phân công cụ thể cho các thành viên trong việc triển khai thực hiện Chương trình, nhất là phân công phụ trách các địa bàn, tiêu chí để chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương trong quá trình thực hiện. Đồng thời, kiện toàn hệ thống giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp; trong đó chú trọng việc luân chuyển, bố trí cán bộ làm công tác về xây dựng nông thôn mới để làm sao đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

         – Ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra được các mục tiêu cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp lý phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn mới.

       – Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Trà Cú, Châu Thành, Cầu Kè …) và có tỷ lệ hộ nghèo còn cao để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Trà Vinh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo các nội dung cụ thể, chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương.

        – Đối với cán bộ, đảng viên tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm để đảm bảo duy trì ổn định đầu ra cho các sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập và chất lượng sống của người dân nông thôn.

         – Tổ chức triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả Bộ tiêu chí ấp NTM, ấp NTM kiểu mẫu, vườn mẫu để từ đó tạo tiền đề cho việc thực hiện các Bộ tiêu chí xã nông mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đạt kết quả cao và bền vững hơn trong thời gian tới./.

Tin, Ảnh: Thanh Tiếng

Thành viên VPĐP NTM tỉnh