» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 20/9, đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

E:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2023\Bài Viết\Đợt 2\Giám sát HĐND tỉnh\1.jpg

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp giám sát

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể gồm: 01 Nghị quyết của Tỉnh ủy; 04 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 16 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 02 Quyết định của Ban chỉ đạo tỉnh, 03 Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Theo đó, các sở, ngành tỉnh, các địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 (tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07/6/2022) với 33 thành viên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 với 06 viên chức chuyên trách và 22 công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH huyện giai đoạn 2021 – 2025 với 270 thành viên và kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM huyện giai đoạn 2021 – 2025 với 154 thành viên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện ban hành Chương trình công tác năm về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó, phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện rõ ràng, cụ thể cho các ngành, địa phương. Theo đó cấp xã, Ban Chỉ đạo các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo tương tự cấp huyện.

Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 786,695 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 244,695 tỷ đồng; ngân sách địa phương 542 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM (trong đó, có 03 công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó, huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025).

Qua rà soát, đánh giá, xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao so với tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 39/85 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM theo quy định hiện hành, đạt 45,88%; có 11/38 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao theo quy định hiện hành, đạt 28,94%. Huyện Trà Cú đang xây dựng, tính đến tháng 6/2023 đạt 05/09 tiêu chí NTM; huyện Cầu Kè đạt 04/09 tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao.

Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình đầu người của tỉnh đạt 44,53 triệu đồng/năm; qua rà soát toàn tỉnh còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88%; 10.905 hộ cận nghèo, chiếm 3,8% so với tổng số hộ dân của tỉnh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 82,88%; người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó, sử dụng nước sach đạt 77,2%. Thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn nông thôn đạt 93,2%.

Phát biểu góp ý tại cuộc họp, hầu hết các thành viên Đoàn giám sát quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường sau khi công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và một số vấn đề khác như: Vấn đề công tác tuyên truyền; nước sinh hoạt tại cồn chim, huyện Châu Thành và xã An Trường huyện Càng Long; tiếp cận pháp luật của người dân,…

E:\Thái huyền trân\Huyền Trân 2023\Bài Viết\Đợt 2\Giám sát HĐND tỉnh\2.jpg

Ảnh: Đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

 Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đặc biệt quan tâm về vệ sinh môi trường; tập trung XDNTM nâng cao huyện Cầu Kè; xây dựng cảnh quan, khơi thông dòng chảy và quản lý các tuyến đê; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa việc XDNTM; quan tâm hơn nữa việc tiếp cận pháp luật của người dân; nguồn nước sinh hoạt cho người dân thuộc địa bàn cù lao, cồn. Tập trung giải ngân vốn đầu tư thực hiện hiệu quả các tiêu chí XDNTM, quan tâm chất lượng các tiêu chí được nâng lên ở giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để thường xuyên kiểm tra các địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Phát huy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, kịp thời khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh