» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Họp Hội đồng thẩm định đề nghị xét, công nhận các xã Châu Điền, Phong Phú, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Họp Hội đồng thẩm định đề nghị xét, công nhận các xã Châu Điền, Phong Phú, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Sáng ngày 01/7/2019, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Trà Vinh tổ chức họp bỏ phiếu cho 02 xã Châu Điền và Phong Phú, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới đối với 02 xã Châu Điền và Phong Phú cho thấy: 02 xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020; quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 02 xã đều đảm bảo theo quy định tại Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới”.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp bỏ phiếu đều nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận 02 xã Châu Điền, Phong Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.