» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ảnh: Khảo sát xây dựng huyện nông thôn mới ở Châu Thành

Với mục đích khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo yêu cầu khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Tại Hướng dẫn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy trình và nội dung hướng dẫn; Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả; Xây dựng dự toàn và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã dự toán thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới gửi Ủy ban nhân dân và đơn vị chức năng cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện; Tổ chức phối hợp, hiệp thương, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Kịp thời kiến nghị những nội dung chưa phù hợp, đề xuất những giải pháp, cách làm hiệu quả tại các địa phương; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng yêu cầu, quy định trong quá trình tổ chức thực hiện; Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổng hợp đánh giá kết quả việc tổ chức lấy ý kiến gắn với kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của địa phương gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để theo dõi, tổng hợp./.

Tin, ảnh: Thành Trung.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.