» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Huyện Duyên Hải có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Duyên Hải có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 09/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (giai đoạn 2016 – 2020). Như vậy đến nay, huyện Duyên Hải có 06/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% và có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Long Vĩnh và xã Đông Hải. Ngoài ra, các xã Đông Hải, Long Vĩnh, Ngũ Lạc và Long Khánh tiếp tục rà soát theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

C:\Users\Vu\Desktop\280206252_1172939900197020_1065488123823630929_n.jpg

Ảnh: Khảo sát nông thôn mới huyện Duyên Hải.

Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025: Huyện tự đánh giá đạt 06/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục; Tiêu chí 6 về Kinh tế. Đồng thời, Ban Chỉ đạo huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau: (1) Triển khai thực hiện các hạng mục công trình thuộc tiêu chí Huyện nông thôn mới từ nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; (2) Chỉ đạo duy trì, thực hiện các phong trào chỉnh trang cảnh quan môi trường theo Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nội dung Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh