» Tin tức và Sự kiện » Điểm sáng nông thôn mới » Huyện Tiểu Cần: Có 02 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021

Huyện Tiểu Cần: Có 02 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021

Tính đến nay, Tiểu Cần có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy, xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Tiểu Cần có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Tân Hùng đạt chuẩn năm 2019, xã Phú Cần và Tân Hòa đã có quyết định đạt chuẩn năm 2020; 06 xã còn lại đạt từ 16 đến 17 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt ở các xã chủ yếu là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Xét thấy điều kiện cũng như tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo xã Hùng Hòa và Long Thới đã đăng ký với Ban Chỉ đạo huyện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Đến nay xã Hùng Hòa đã đạt 16/20 tiêu chí, còn lại 04 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 2 – nội dung 2.5 về tỷ lệ đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng; tiêu chí 10 về thu nhập; tiêu chí 17 – nội dung 17.2 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; tiêu chí số 18 – nội dung 18.3 về đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh); xã Long Thới đạt 17/20 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 13 – nội dung 13.1 về hợp tác xã hoạt động theo đúng luật hợp tác xã 2012 và nội dung 13.2 về mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; tiêu chí 17 – nội dung 17.2 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; tiêu chí số 18 – nội dung 18.3 về đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh).

Theo Ban Chỉ đạo xã Hùng Hòa và Long Thới, điều đáng quan tâm hiện nay là qua tháng 6 năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã sẽ giảm so với thời điểm hiện tại do không còn chính sách hỗ trợ cho người dân tộc Khmer, vì vậy, Ban Chỉ đạo 02 xã sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức để người dân tự nguyện mua bảo hiểm y tế góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và hoàn thiện tiêu chí số 15 về y tế trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

D:\1. TÀI LIỆU LÂM KIỀU DIỄM\NHÁP\2 XÃ NTM NC 2021\20210320_094820.jpg
Ảnh: Một góc tuyến đường hoa xã Long Thới

Ảnh: Nhà ở khang trang và có trồng hoa trước ngõ của hộ dân xã Hùng Hòa

Theo đó, để giữ vững các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã Hùng Hòa và Long Thới sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ đạt trong từng nội dung của từng tiêu chí nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn được phân bổ cũng như nguồn vốn xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội; chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, tạo chuyển biến rõ nét về môi trường; đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

Tin, ảnh: Kiều Diễm

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiểu Cần