» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Năm 2022 huyện Châu Thành có 02 xã đăng ký và 01 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Năm 2022 huyện Châu Thành có 02 xã đăng ký và 01 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Châu Thành là 1 trong 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhân đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Châu Thành đăng ký 02 xã (Hưng Mỹ, Lương Hòa A) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Hòa Minh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Kết quả đến nay, 03 xã Hưng Mỹ, Lương Hòa A, Hòa Minh (xã phấn đấu) đều đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và đang hoàn thành hồ sơ chứng minh để xét công nhận.

C:\Users\Administrator\Desktop\322054424_596808575500310_1698533630401097605_n.jpg

Ảnh: Tuyến đường hoa xã Hòa Minh, huyện Châu Thành.

Để thực hiện giữ vững và nâng chất trong thời gian tới, huyện tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể: (1) Tập trung công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, mô hình hiệu quả, nêu gương người tốt, việc tốt; (2) Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; (3) Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, bố trí vốn và vận động xã hội hóa thực hiện các dự án nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Y tế…; (4) Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cơ cấu lại sản xuất theo từng tiểu vùng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và của từng địa phương. Tập trung chỉ đạo các xã xác định và xây dựng phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm tham gia và được chứng nhận sản phẩm OCOP; xây dựng mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã được cấp mã vùng; mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm chủ lực thực hiện truy xuất nguồn gốc và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; đưa sản phẩm chủ lực của sản được bán qua kênh thương mại điện tử; (5) Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm; các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, chính sách nhà ở cho hộ nghèo; (6) Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; quan tâm công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản; tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021 – 2025; (7) Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải thiện cảnh quan môi trường; chỉnh trang đô thị, khu dân cư; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, các tuyến đường hoa. Tổ chức thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải và chất thải chăn nuôi…bảo đảm vệ sinh môi trường; (8) Phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân trong triển khai thực hiện các chính sách, quy hoạch, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân để phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, vững chắc trong công tác xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Với những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và sự đồng lòng tích cực hưởng ứng của Nhân dân. Huyện Châu Thành phấn đấu xây dựng thành công 03 xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Thành viên VPĐPNTM tỉnh