» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 07/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.

C:\Users\Administrator\Desktop\259066085_401092441756490_5708894732295946425_n.jpg

Ảnh: Chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang.

Nguyên tắc phân bổ vốn, gồm 6 nội dung

(1)Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

(2) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của Chương trình; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động, linh hoạt cho các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện Chương trình trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi thế từng địa phương theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện.

(3) Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu; xã đạt dưới 15 tiêu chí (trừ các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo các tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ được quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

(4) Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa được cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 và bảo đảm bền vững. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

(5) Bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình triển khai Chương trình.

(6) Bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các Sở, ban, ngành và địa phương để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai cá nội dung thành phần của Chương trình, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/7/2022.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh