» Bộ tiêu chí » Thông báo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2019