» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Trà Vinh: Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Ảnh: Lễ Công bố huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương chủ động xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao do ngành phụ trách để hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương thực hiện thẩm tra, đánh giá, xác nhận mức độ đạt của từng tiêu chí, chỉ tiêu. Đồng thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với các quy định của Trung ương về xây dựng nông thôn mới và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao./.

Tin, ảnh: Thành Trung.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.