» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 28/07/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa có Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

(KH-1416-thực hiện CTMTQG NTM giai đoạn 2021-2025)

Kế hoạch áp dụng trên địa bàn các ấp, xã, huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng: người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội trên địa bàn nông thôn.

hinh duong gtnt

Ảnh: Đường giao thông nông thôn ấp Long Đại, xã Long Đức

Kế hoạch với mục tiêu tổng quát là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, chú trọng thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM từ tỉnh đến cơ sở được đồng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu trước năm 2025 tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% huyện đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, năm 2022: có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM; 10 xã NTM nâng cao; 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 37 xã NTM nâng cao, đạt 43,53%; 8/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 88,88%; hoàn thành Đề án xây dựng NTM toàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Năm 2023: có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số toàn tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100% và có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2024: có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2025: có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 70% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kế hoạch gồm có 11 nội dung thành phần và nguồn vốn dự kiến thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 32.313.807 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Huyền Trân

VPĐP NTM tỉnh