» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: Có thêm 05 xã được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022

Trà Vinh: Có thêm 05 xã được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2022

Sáng ngày 20/4/2023, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận cho 03 xã (gồm xã Hàm Giang, Ngãi Xuyên và Kim Sơn, huyện Trà Cú) đạt chuẩn NTM và 02 xã (xã Long Khánh, huyện Duyên Hải và xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan là thành viên trong Hội đồng. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí NTM và NTM nâng cao cho thấy: đối với 03 xã Hàm Giang, Ngãi Xuyên và Kim Sơn đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025). Đối với 02 xã Long Khánh, Hiếu Trung đã thực hiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM đáp ứng đúng theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, đồng thời hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao (theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025). Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản: cả 05 xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM và NTM nâng cao; quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao của 05 xã đều đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận 03 xã Hàm Giang, Ngãi Xuyên và Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã Long Khánh, huyện Duyên Hải; xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.