» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: Có thêm 08 xã được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020

Trà Vinh: Có thêm 08 xã được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020

Chiều ngày 01/4/2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thẩm định, bỏ phiếu đề nghị xét cho 03 xã Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang; Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; Ninh Thới, Thạnh Phú, huyện Cầu Kè; Tân Hòa, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan là thành viên trong Hội đồng. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cho thấy, 03 xã Hiệp Hòa, Mỹ Hòa và Ngũ Lạc đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020); 05 xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Ninh Thới, Thạnh Phú và Tân Hòa, đều đạt 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao (theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020). Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản: cả 08 xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của 08 xã đều đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận 03 xã Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang; Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; Ninh Thới, Thạnh Phú, huyện Cầu Kè; Tân Hòa, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.