» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh Hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”

Trà Vinh Hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”

Chiều ngày 01/3/2024, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 về XDNTM tổ chức hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”.

  C:\Users\Administrator\Downloads\5d14b7e777aedbf082bf.jpg

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Trưởng, Phó Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Bí thư Đảng ủy, UBND các xã.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là một chương trình phát triển tổng hợp cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, để phát huy hơn nữa thành tích đó trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm đạt mục tiêu đề ra.

D:\Năm 2024\Hình ảnh\DSC_6172.JPG

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu khai mạc.

Triển khai phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM trước năm 2025” và đạt được các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp tập trung thực hiện những nội dung: (1) Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đưa tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm cần thiết, từ nay đến cuối năm 2024; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền làm chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhân thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc”; (3) Chú trọng vận động Nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tập trung toàn lực nâng chất tiêu chí nông thôn mới trên 85 xã toàn tỉnh. Trong đó tập trung đối với 11 xã nông thôn mới và 05 xã nông thôn mới nâng cao còn lại chưa đảm bảo tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu cuối năm 2024, 100% xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hoàn thành nâng chất theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; (4) Nâng cao chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (chỉ số SIPAS) đảm bảo nội dung số 08 thuộc Bộ tiêu chí tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (quy định ≥90%, năm 2022 chỉ đạt 81,93%); (5) Thực hiện phong trào thi đua “ Trà vinh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước năm 2025” phải gắn với thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các phong trào thi đua: “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, “Thi đua xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Thi đua phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”…

Đến nay, tỉnh đã xây dựng cơ bản đạt 05/08 nội dung; còn lại 03/08 nội dung chưa đạt gồm nội dung 01, 03, 08. Có 08/09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; có 02 huyện (Tiểu Cần, Cầu Kè) thực hiện đạt 09/09 tiêu chí NTM nâng cao và đã trình hồ sơ về Trung ương đề nghị thẩm định xét, công nhận. Có 85/85 xã đạt chuẩn NTM (85 xã có Quyết định công nhận); 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 40 xã có Quyết định công nhận); 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (04 xã có Quyết định công nhận). Về chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP, trong năm 2023, tỉnh đã công nhận 126 sản phẩm đạt OCOP, nâng đến nay có 299 sản phẩm đạt OCOP của 200 chủ thể là doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

Để đạt mục tiêu đề ra cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tiếp tục tăng cường công tác tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Thực hiện đạt 8/8 nội dung tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định xem xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Nâng chất các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao để đảm bảo đạt tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 và các tiêu chí đã đạt đảm bảm mang tính bền vững.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn – Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương cần nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2023, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành từ đó nhận thấy được những ưu điểm, khuyết điểm ở từng lĩnh vực. Đồng thời, khắc phục những khuyết điểm, đặc biệt là công tác lãnh đạo, điều hành để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh