» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh: họp Ban Chỉ đạo tỉnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Trà Vinh: họp Ban Chỉ đạo tỉnh thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Chiều ngày 20/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ông Lê Văn Hẳn – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho thấy: Đến nay, huyện Trà Cú đã đảm bảo 05 nội dung theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, cụ thể: Có 15/15 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Trong đó, có 02/15 xã (gồm Đại An, Ngọc Biên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt 13,33%; Có 02/02 thị trấn (gồm thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An) đạt chuẩn đô thị văn minh (theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 99,95% (so quy định ≥95%). Trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã trên địa bàn huyện đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đều đạt trên 80%; và huyện thực hiện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Về tình hình nợ đọng, huyện Trà Cú không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Về quy trình và hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023./.

Tin, ảnh: Thành Trung

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.