» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Trà Vinh họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Chiều ngày 31/01/2024, tại phòng họp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Phong Thạnh, Hòa Ân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Thạnh Phú đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “Sản xuất” năm 2023. Ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp.

C:\Users\Administrator\Downloads\0ab4d72ef8e752b90bf6.jpg

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tóm tắt của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới cho thấy, 02 xã Phong Thạnh, Hòa Ân đều thực hiện và được UBND huyện Cầu Kè xác nhận hoàn thành việc nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025). Đối với xã Thạnh Phú lựa chọn xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về “Sản xuất” (thuộc tiêu chí số 06 về Sản xuất) xã đạt 04/04 nội dung theo quy định tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. Cả 03 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; quy trình xét, công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 03 xã đều đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận xã Phong Thạnh, Hòa Ân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Thạnh Phú đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “Sản xuất” năm 2023.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh