» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

Ngày 20/7/2021 Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về việc xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 85 xã; phấn đấu 51% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thêm 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh có 72/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Tiểu Cần, Cầu kè, Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới; Thành phố Trà Vinh và Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ kết luận tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 (Ngày 22/9/2021)

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Trà Vinh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; (2) Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho chương trình; (3) Tập trung chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới; (4) Nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; (5) Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; (6) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp; (7) Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; (8) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện các chính sách xã hội và an sinh xã hội; (9) Tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Không có mô tả.

Ảnh: Tuyến Đường sáng sạch đẹp tại xã nông thôn mới

Ngoài các giải pháp nêu trên, Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình công tác năm 2021 tại Quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 và Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh tại Quyết định số 968-QĐ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu của năm là: 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh