» Tin tức và Sự kiện » Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang trong xây dựng xã nông thôn mới

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang trong xây dựng xã nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đang được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng nông thôn mới đang từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống của người dân trên địa bàn xã, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống, chất lượng cuộc sống giữa người dân vùng nông thôn với thành thị.

Với trách nhiệm đoàn kết, tập hợp, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thực hiện phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt hơn là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trực tiếp là “cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, thông qua cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới với những kết quả đạt được thể hiện qua các nội dung: Thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Vận động các nguồn lực đóng góp từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phương thức làm ăn mới, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển sản xuất. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân nỗ lực thực hiện tiêu chí về môi trường, bằng các mô hình thu gom rác thải đúng quy định, tham gia các hoạt động phát hoang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường… xây dựng môi trường sống ở nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp.

C:\Users\Administrator\Desktop\296702274_794147011595670_5123682257455366782_n.jpg

Ảnh: Ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường ấp Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang

Và một nội dung quan trọng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp Đảng ủy, UBND xã và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở từng ấp và khu dân cư.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc từ xã đến các ấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo tự quản của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để phát triển chương trình nông thôn mới theo hướng nâng cao, tiếp tục nâng cao đời sống người dân đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Phong trào xây dựng Nông thôn mới là phong trào mang tính toàn diện, bền vững và lâu dài, với vai trò trách nhiệm của MTTQ chúng tôi sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, sáng tạo hơn với những hoạt động thiết thực vừa tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vừa đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới… Là những động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã hướng tới một nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐPNTM tỉnh