» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Danh sách các xã đạt chuẩn NTM nâng cao » XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021

XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021

12-QĐ-440-công nhận xã Phong Phú đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

13-QĐ-441-công nhận xã Long Thới đẠT chuẩn NTM nâng cao 2021

14-QĐ-442-công nhận xã Hùng Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

15-QĐ-443-công nhận xã Hiếu Tử đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

16-QĐ-444-công nhận xã Thông Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

17-QĐ-445-công nhận xã Tam Ngãi đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

18-QĐ-446-công nhận xã An Phú Tân đạt chuẩn NTM nâng cao 2021
19-QĐ-598-công nhận xã Hiệp Mỹ Đông đạt chuần NTM nâng cao 2021

20-QĐ-599-công nhận xã Long Toàn đạt chuần NTM nâng cao 2021

21-QĐ-600-công nhận xã Dân Thành đạt chuần NTM nâng cao 2021

22-QĐ-683-UBND-công nhận xã Đức Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

23-QĐ-684-UBND-công nhận xã Ngọc Biên đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

24-QĐ-685-UBND-công nhận xã Đông Hải đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

25-QĐ-686-UBND-công nhận xã Đại Phước đạt chuẩn NTM nâng cao 2021

26-QĐ-687-UBND-công nhận xã Đại An đạt chuẩn NTM nâng ca0 2021

27-QĐ-688-UBND-công nhận xã Tân Bình đạt chuản NTM nâng cao 2021