XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2015

14-QĐ số 629-QD-UBND ngày 28-3-2016 Công nhận xã Ngọc Biên đạt chuẩn NTM năm 2015

15-QĐ số 630-QD-UBND ngày 28-3-2016 Công nhận xã Tân Bình đạt chuẩn NTM năm 2015

16-QĐ số 631-QD-UBND ngày 28-3-2016 Công nhận xã Ninh Thới đạt chuẩn NTM năm 2015

17-QĐ số 1504-QĐUBND ngày 16-9-2015 công nhận xã Trường Long Hòa đạt chuẩn NTM năm 2015

18-QĐ số 1510-QĐUBND ngày 16-9-2015 công nhận xã Hiệp Thạnh đạt chuẩn NTM năm 2015

19-Quyết định số 941-QĐ-UBND ngày 8-6-2015 Về việc công nhận xã An Trường, huyện Càng Long đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn NTM năm 2015

20-Quyết định số 942-QĐ-UBND ngày 8-6-2015 Về việc công nhận xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn NTM năm 2015