XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2018

31-QĐ-594-UBND-công nhận xã Long Vĩnh đạt chuẩn NTM-2018

32-QĐ-595-UBND-công nhận xã Đức Mỹ đạt chuẩn NTM-2018

33-QĐ-596-UBND-công nhận xã Đại Phước đạt chuẩn NTM-2018

34-QĐ-597-UBND-công nhận xã Lương Hòa A đạt chuẩn NTM-2018

35-QĐ-598-UBND-công nhận xã Hòa Thuận đạt chuẩn NTM-2018

36-QĐ-599-UBND-công nhận xã Đại An đạt chuẩn NTM-2018

37-QD-600-UBND-công nhận xã Tam Ngãi đạt chuẩn NTM-2018

38-QĐ-601-UBND-công nhận xã Thông Hòa đạt chuẩn NTM-2018

39-QĐ-846-UBND-công nhận xã Vinh Kim đạt chuẩn NTM-2018

40-QĐ-847-UBND-công nhận xã Tập Sơn đạt chuẩn NTM-2018