XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2019

41-QĐ-1304-UBND-Công nhận xã Châu Điền-Cầu Kè đạt chuẩn NTM 2019

42-QĐ-1305-UBND-Công nhận xã Phong Phú-Cầu Kè đạt chuẩn NTM 2019

43-QĐ-2287-UBND-công nhận xã Hòa Tân-Cầu Kè-2019

44-QĐ-2288-UBND-công nhận xã Hòa Ân-Cầu Kè-2019

45-QĐ-2289-UBND-công nhận xã Phong Thạnh-Cầu Kè-2019

46-QĐ-2635-công nhận xã Hiệp Mỹ Tây-Cầu Ngang 2019

47-QĐ-2636 công nhận xã An Trường A-Càng Long 2019

48-QĐ-2637-công nhận xã Phương Thạnh-Càng Long 2019

49-QĐ-2638-công nhận xã Tân An-Càng Long 2019

50-QĐ-2639-công nhận xã Đại Phúc-Càng long 2019

51-QĐ-1794-UBND-công nhận Long Khánh-Duyên Hải đạt chuẩn NTM 2019

52-QĐ-1796-UBND-công nhận Kim Hòa-Cầu Ngang đạt chuẩn NTM 2019

53-QĐ-1797-UBND-công nhận Lưu Nghiệp Anh-Trà cú đạt chuẩn NTM 2019

54-QĐ-1798-UBND-công nhận Định An-Trà Cú đạt chuẩn NTM 2019

55-QĐ-2187-UBND- công nhận xã Long Hòa đạt chuẩn NTM năm 2019

56-QĐ-2188-UBND-công nhận xã Thanh Mỹ đạt chuẩn NTM năm 2019

57-QĐ-2189-UBND-công nhận xã Nguyệt hóa đạt chuẩn NTM năm 2019