XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2020

58-QĐ-3494-UBND-công nhận Bình Phú đạt chuẩn NTM năm 2020

59-QĐ-3495-UBND-công nhận Huyền Hội đạt chuẩn NTM năm 2020

60-QĐ-3496-UBND-công nhận Nhị Long đạt chuẩn NTM năm 2020

61-QĐ-599-UBND -công nhận Lương Hòa 2020

62-QĐ-600-UBND-công nhận Song Lộc 2020

63-QĐ-601-UBND-công nhận Mỹ Chánh 2020

64-QĐ-602-UBND-công nhận Phước Hưng 2020

65-QĐ-603-UBND-công nhận Long Hiệp 2020

66-QĐ-604-UBND-công nhận Hàm Tân 2020

67-QĐ-701-UBND-công nhận Ngũ Lạc NTM năm 2020

68-QĐ-702-UBND-công nhận xã Mỹ Hòa NTM năm 2020

69-QĐ-703-UBND-công nhận xã Hiệp Hòa NTM năm 2020