XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NĂM 2021

70-QĐ-2256-UBND-công nhận Đa Lộc đạt chuẩn NTM năm 2021

71-QĐ-2257-UBND công nhận Hòa Lợi đạt chuẩn NTM năm 2021

72-QĐ-2258-UBND- công nhận Phước Hảo đạt chuẩn NTM năm 2021

73-QĐ-437-UBND-công nhận xã Thạnh Hòa Sơn đạt chuẩn NTm 2021

74-QĐ-438-UBND-công nhận xã Thuận Hòa đạt chuẩn NTM 2021

75-QD–439-UBND-công nhận xã Nhị Trường đạt chuẩn NTM 2021

76-QĐ-678-UBND-công nhận xã Trường Thọ đạt chuẩn NTM 2021

77-QĐ-679-UBND-công nhận xã Thanh Sơn đạt chuẩn NTM 2021

78-QĐ-680-UBND-công nhận xã Đôn Xuân đạt chuẩn NTM 2021

79-QĐ-681-UBND-công nhận xã Tân Hiệp đạt chuẩn NTM 2021

80-QĐ-682-UBND-công nhận xã An Quảng Hữu đạt chuẩn NTM 2021

81-QĐ-834-UBND-công nhận xã Đôn Châu đạt chuan NTM 2021

82-QĐ-835-công nhận xã Long Sơn đạt chuẩn NTM 2021