» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Nhằm kịp thời hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đảm bảo thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trên cơ sở Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 22/6/2022 Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-BCĐ phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

C:\Users\Vu\Desktop\289050138_649224120261888_1779896851981690346_n.jpg

Ảnh: Bí thư Huyện ủy, huyện Cầu Ngang Trần Thị Kim Chung (áo nâu) tham gia hưởng ứng lễ mít tinh ngày môi trường thế giới tại xã Vinh Kim

Cũng tại Kế hoạch Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện Cầu Ngang và huyện Duyên hải làm cơ sở cụ thể hóa từng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ được phân công:

(1) Các Sở, ban, ngành tỉnh được phân công chịu trách nhiệm chính thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, chủ động hỗ trợ xây dựng hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu được phân công và tổ chức đánh giá xác nhận thuộc phạm vi thẩm quyền của mình, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì hỗ trợ 02 huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Báo cáo kết quả nội dung đã đạt, chưa đạt, đề xuất, kiến nghị thuộc các tiêu chí mình phụ trách về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) đúng thời gian đã phân công. Bên canh đó, cá Sở, ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả triển khai kế hoạch này về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

(2) Ban chỉ đạo huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải căn cứ Kế hoạch này, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả và tiến độ đề ra.

(3) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hỗ trợ Ban Chỉ đạo huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; ngoài ra, thường xuyên kiểm tra thực tế, theo dõi tiến độ thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh.

(4) Ban Chỉ đạo huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải định kỳ họp hàng tuần để kiểm tra tiến độ xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu của xã, huyện để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin, ành: Mỹ Hương

VPĐPNTM tỉnh