» Tin xã hội

Tin xã hội

Triển khai Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

C:\Users\Vu\Desktop\279941913_1170700037059277_5266033196931091398_n.jpg

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 910/UBND-NN ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về …

Xem thêm »