» Tin tức và Sự kiện » Kinh tế và tổ chức sản xuất » Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Ngày 06/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

Mục đích của kế hoạch: Nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) và xây dựng thương hiêu, nhãn hiệu sản phẩm từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm sản phẩm và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Mục tiêu: Phấn đấu năm 2022 có ít nhất 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đạt hạng 3 sao trở lên. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP. Hỗ trợ xây dựng ít nhất 07 nhãn hiệu sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Gắn chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP với chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Phát triển các sản phẩm OCOP theo đúng mục tiêu, tiêu chí của Chương trình và thực hiện Chu trình OCOP theo đúng quy định. Ủy ban nhân nhân dân yêu cầu các Sở, ban ngành và địa phương được giao nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện.

C:\Users\Vu\Desktop\285836597_575047623962743_8612446738190323871_n.jpg

Ảnh: Tinh bột Nghệ sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Để đạt được các mục tiêu đề ra, kế hoạch triển khai một số nội dung: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình OCOP các cấp, từ tỉnh đến cơ sở; Hỗ trợ thực hiện các chính sách liên quan đến Chương trình OCOP theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thực hiện Chu trình OCOP đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình; Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP 2 lần/năm; Quảng bá, xúc tiến thương mại về sản phẩm OCOP; Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP tại các cơ sở sản xuất và đang lưu thông trên thị trường; Xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025./.

Tin, ảnh: Mỹ Hương

VPĐP NTM tỉnh