» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Đạt chuẩn nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại, sau hơn 08 năm tích cực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hiện nay tỉnh Trà Vinh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của Trung ương.

Mục tiêu của xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Ngày 14/8/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao có 20 tiêu chí, bao gồm 67 nội dung (tăng 01 tiêu chí và 11 nội dung so với xã nông thôn mới), cụ thể ngoài tỷ lệ phần trăm (%) các nội dung của tiêu chí tăng lên, còn một số tiêu chí tăng thêm nội dung màcác địa phương cần quan tâm thực hiện: Tiêu chí số 2 về giao thông: Đường liên xã, liên ấp phải có hệ thống đèn chiếu sáng và các đường giao thông phải được bảo dưỡng thường xuyên; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Nhà văn hóa xã, ấp phải được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả, có hàng rào (cây xanh hoặc hàng rào kiên cố); có trồng hoa, cây cảnh, sạch đẹp; tiêu chí số 10 về thu nhập cần đạt mức 1,2 lần so với xã nông thôn mới; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo phải giảm còn từ 2% trở xuống; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất là phải có ít nhất 01 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; tiêu chí số 15 về y tế là số người mua bảo hiểm y tế phải tăng lên 90% trở lên; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là phải có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp cho 100% hộ dân trên địa bàn xã,…

Để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nắm rõ các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao sau 5 năm kể từ khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thông qua các lớp tập huấn không chỉ cung cấp thông tin cơ bản, các lớp tập huấn còn nhằm trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ở các xã và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu.

Bên cạnh tuyên truyền, đào tạo tập huấn; kế hoạch năm 2019 sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ các đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiễu mẫu.

Để đạt được kế hoạch, cần thực hiện các giải pháp như sau:

Một là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng NTM là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục.

Các ngành, các cấp trong tỉnh phải quán triệt quan điểm xây dựng NTM với 19 tiêu chí xã NTM và 20 tiêu chí xã NTM nâng cao chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; vừa là mục tiêu yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

Hai là, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” từ Tỉnh đến ấp với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020. Chú trọng phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả hơn, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích. Kết quả thực hiện xây dựng NTM của từng cơ quan, cá nhân là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá thi đua và khen thưởng hàng năm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ tỉnh đến huyện, xã, ấp và người dân về chương trình xây dựng NTM, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thêm thời lượng để phổ biến, phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến.

Ba là, cần tập trung rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình hiệu quả, có cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học – công nghệ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp, thu hút nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, có chính sách cụ thể đối với các vùng đặc thù: huyện nghèo, xã nghèo, xã đảo, xã bãi ngang ven biển.

Bốn là, tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu. Có giải pháp hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực; giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Năm là, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nguy hại đến đời sống của người dân nông thôn, đặc biệt là việc xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, nhất là ở các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Nuôi tôm công nghệ cao xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Sáu là, đối với việc thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao, từng địa phương phải xác định rõ tiêu chí bức xúc, trọng tâm để tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng  các tiêu chí về đời sống người dân, an ninh, an toàn xã hội, văn hóa, môi trường và sự vững mạnh của hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm túc, việc xem xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM, đảm bảo thực chất khách quan, nhất là về tiêu chí môi trường để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM và tiến tới xã NTM nâng cao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Bảy là, tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình NTM. Trong quá trình triển khai, ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung tìm nguồn lực khác để bổ sung thêm, các địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn từ chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn.

Tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch… không để vấn đề nợ xây dựng cơ bản sai quy định trên địa bàn. Công khai các khoản đóng góp, không được huy động quá sức dân.

Tám là, chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về xây dựng NTM phải giỏi về chuyên môn, có tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chín là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn.

Chủ động nắm bắt thông tin, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các xã chủ động bắt tay vào từng bước thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nâng cao. Chọn một số xã trong 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, các xã đã đạt chuẩn NTM còn lại trên địa bàn tỉnh cũng từng bước thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí này.      Tin, Ảnh: Ông Phạm Thanh Tiếng

Thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh