» Dữ liệu nông thôn mới - OCOP » Danh sách huyện NTM » HUYỆN,THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

HUYỆN,THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 QĐ-160- công nhận Cầu Kè đạt NTM 2019

QĐ-312-CÔNG NHẬN HUYỆN TIỂU CẦN 2018

QD-313-công nhận thị xã Duyên Hải 2018

QĐ-452-TTg-công nhận huyện Càng Long 2020

QĐ-454-TTg- công nhận TP Trà Vinh 2020

QĐ-310-TTg-công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM năm 2020

QĐ- 624 cong nhan Cau Ngang đạt chuẩn NTm năm 2022

QĐ- 625 công nhân Duyên Hải đạt chuẩn NTM năm 2022