» Tin tức và Sự kiện » Các hoạt động trong tỉnh » Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Thuận Hoà tham gia lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Thuận Hoà tham gia lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng Nhà nước đang được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện. Đặc biệt trong năm 2021 Thuận Hòa phải xây dựng đạt xã văn hóa nông thôn mới, do đó xác định là nội dung trọng tâm ngay từ đầu năm 2021 cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đến nay các tiêu chí trên địa bàn xã đã hoàn thành 19/19 TC đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng-an ninh .

Với những kết quả hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM. Trong thời gian từ ngày 24/11/2021 đến ngày 05/12/2021, được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Hòa tham mưu Đảng ủy, phối hợp với UBND, Ban quản lý xây dựng NTM và các đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận các ấp triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Thuận Hòa.

C:\Users\Admin\Downloads\c0650dc6b021f1ef2ccb3b237bc098f2.jpg

Ảnh: Bà Hồ Thị Thủy Tiên, Chủ tịch UBMTTQ xã triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân

Bằng hình thức phát phiếu trực tiếp tại hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn người dân tham gia ý kiến và giải thích những vấn đề mà người dân chưa rõ, hướng dẫn cho người dân đánh vào phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.Qua quá trình khảo sát, có 1.578/1581 hộ dân xã Thuận Hòa thể hiện sự hài lòng, nhất trí cao với kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương, chiếm tỷ lệ 99,81%. Thể hiện được sự đồng tình cao của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới là một trong những kênh thông tin quan trọng để giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cơ bản bước đầu đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia, giám sát trực tiếp của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò phối hợp, phân công trách nhiệm, theo dõi và tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; các ý kiến chưa hài lòng của Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc tổng hợp và phản ánh kịp thời. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cơ bản bước đầu đã phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là việc giám sát của người dân trong xây dựng nông thôn mới; thông qua việc lấy ý kiến, Nhân dân được trao đổi, thảo luận, góp ý về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương và đưa ra kiến nghị, đề xuất cụ thể…

C:\Users\Admin\Downloads\b7b708f8b7277909b47ad902755fa45f.jpg

Ảnh: Ông Trà Thành Trung, Thành viên Ban CTMT ấp Rạch, lấy ý kiến hộ dân

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang diễn ra ở địa bàn dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới; tiếp tục đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Tin, ảnh: Thủy Tiên